Current PHP version: 5.6.40
زنگ قهوه ای جو

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-02-15 21:02:45 چهارشنبه

زنگ قهوه ای جو

زنگ قهوه ای جو

وجود این بیماری به طور وسیع در بسیاری از مناطق دنیا كه جو كاشته می شود، گزارش شده است. قدرت بیماری زایی قارچ به جو و خویشاوندان نزدیك آن محدود می شود. بعضی از نژادهای P.recondita نیز قادرند تا حدودی جو را آلوده كنند.

یوریدیهای P.hordei كوچك بیضوی متمایل به گرد و زرد پرتقالی است. یوریدیها منحصراً روی پهنك و غلاف برگها تشكیل می شوند. یوریدیوسپورها تخم مرغی مایل به كروی، زرد نسبتاً بزرگ با ابعاد 24-28 28-36 میكرون هستند. پس از رسیدن گیاه، تلیا به رنگ قهوه ای تیره در بافت برگ تشكیل می شود كه در ابتدا توسط اپیدرم پوشیده شده است. میزبان واسط زنگ گیاهی، اورنیتوگالوم آمبلاتوم Ornithogalum umbellatum در مناطق اروپا به عنوان یك منبع آلودگی مطرح است، اما در مناطق شمال آمریكا كه آلودگی وجود دارد، مشاهده نمی شود؛ بنابراین به نظر نمی رسد كه این گیاه نقش اساسی در بقای قارچ و تولید نژادهای فیزیولوژیك جدید داشته  باشد.

شرایط گرم و مرطوب برای رشد، توسعه و انتشار بیماری زنگ قهوه ای جو بسیار مناسب است . در مناطق معتدل یوریدیهای قارچ روی جوهایی كه در پاییز كاشته شده اند، زمستانگذرانی می كنند.

در حال حاضر استفاده از ارقام مقاوم، اقتصادی ترین شیوه كنترل بیماری است

منبع:adelkeshavarz.mihanblog.com

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
برچسپ ها