Current PHP version: 5.6.40
بيماري زنگ نواري يا زنگ زرد گندم Wheat strip rust

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-02-15 21:02:33 چهارشنبه

بيماري زنگ نواري يا زنگ زرد گندم Wheat strip rust

زنگ زرد يا زنگ نواري(سرخو) Puccinia striiformis


يكي از بيماريهاي مهم گندم و جو است و تا حدودي تريتيكاله و چاودار و بعضي از گرامينه هاي ديگر را تحت تاثير قرار مي دهد. به نظر مي رسد يولاف نسبت به اين بيماري مصون باشد. تا كنون ميزبان واسطي براي آن شناخته نشده است. اين بيماري در درجه حرارت پايين تر از درجه حرارت مناسب براي توسعه زنگ ساقه و برگ صورت مي گيرد. يوريديها به صورت نوارها يا خطوط زرد باريك عمدتاً روي برگها و سنبلچه ها تشكيل مي شوند. زماني كه خوشه ها آلوده مي شوند تاولها در سطح داخلي پوشينه ها و پوشينكها ظاهر شده، در بعضي مواقع دانه هاي درحال تشكيل را مورد حمله قرار مي دهند. يوريديوسپورهاي دو سلولي ، به رنگ قهوه اي تيره و از نظر شكل و اندازه شبيه به P.recondita است. تليوسپورها نقش چنداني در چرخه زندگي قارچ ندارند. تلياها بر روي سطح غلاف وبرگ به صورت نوارهاي قهوهآي تيره كه به وسيله اپيدرم پوشيده شده اند، به وجود مي آيند. در مناطقي كه درجه حرارت خيلي پايين نيست ، قارچ به صورت يوريديوسپور وميسليوم روي غلاتي كه در پاييز كشت شده اند، زمستانگذراني مي كند. شيوع وتهاجم ثانوي در شرايط خنك بهار آغاز مي شود هستند.


کنترل زنگ زرد:
استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل در اولویت قرار دارد.

سایپروکونازول(آلتو) SL 10% نیم لیتر در هکتار
تبوکونازول(فولیکور) EW 25% یک لیتر درهکتار
فلوتریافول(ایمپکت) SC 12.5% یک لیتر در هکتار
پروپیکونازول(تیلت) EC 25% نیم لیتر درهکتار.

کنترل شیمیایی به محض مشاهده اولین علائم کانون کوبی شود. درصورت وجود اپیدمی در مرحله سنبله مبارزه انجام شود.

منبع: www.ake.blogfa.com

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد