Current PHP version: 5.6.40
گروه بندی گیاهان باغبانی از نظر علمی

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-06-03 09:06:51 چهارشنبه

گروه بندی گیاهان باغبانی از نظر علمی

بخش های مختلف گروه بندی های قدیمی با کاست و فزود زیاد گیاه، تغییر میکرد تا اینکه در اواسط قرن 18 کارل لینه گیاهان را از نظر شباهت ها و اختلافات ظاهری و ساختاری تقسیم بندی کرد. چارلز داروین در نیمه قرن 19 نظریه تکامل را مطرح کرد که این نظریه روش نامگداری را تکمیل کرد.

بعد از آن تغییرهای زیادی در گروه بندی بوجود آمد. در سال 1969 ویتاکر یکی از آخرین گروه بندی ها را مطرح کرد.در این گروه بندی، موجودات زنده در 5 قلمرو تقسیم شدند: تک زیان، آغازیان،  قارچها، جانوران، گیاهان. گیاهان خود به دو قسمت آوند داران و بی آوندان تقسیم میشوند.

آوندداران خود به 9 قسمت تقسیم میشوند که در میان آنها ناژویان و گلداران از اهمیت بیشتری برخوردار اند. ناژویان که بازدانگان می باشند شامل هفتصد نوع گیاه می باشند که بیشتر درختانی همیشه سبز بوده و در نواحی معتدل دنیا پراکنده اند. از ویژگی بازدانگان این است که بذر آنها بدون پوشش روی میوه مخروطی (ناژو) ایجاد میشود و بیشتر سوزنی برگ هستند. بازدانگان بیشتر زینتی بوده و منبع اصلی تولید چوب، رزین های گیاهی و تربانتین می باشند. نهاندانگان شامل 250000 نوع گیاه است که از لحاظ اقتصادی از جمله مهم ترین گیاهان است. منبع اصلی غذا، آشامیدنی ها، لباس، پناهگاه، کاغذ، لاستیک، روغن و ادویه میباشد. از ویژگی آنها این است که بذرشان در داخل میوه پنهان بوده و بیشتر پهن برگ می باشند.

نهاندانگان دارای دو رده تک لپه ای و دولپه ای اند.

دولپه ای ها:

 1. رویان(جنین) آنها دارای دو لپه است
 2. رگبرگها از رگبرگ اصلی یا پایین آن منشعب شده است.
 3. اجزای گل آنها 4 یا 5 یا مضربی از اینهاست.
 4. سیستم ریشه گیاهان بطور معمول راست می باشد.
 5. لایه زاینده در گونه های چوبی هر ساله یا در هر فصل رشدشان حلقه ای استوانه ای از چوب اضافه میکند.
 6. ساقه دارای دسته های آوندی در یک تک استوانه است

تک لپه ای ها:

 1. رویان(جنین) آنها دارای یک لپه است
 2. رگبرگهای اصلی آنها بصورت موازی با یکدیگر اند.
 3. اجزای گل آنها 3 یا مضربی از 3 است
 4. سیستم ریشه آنها افشان است.
 5. ساقه و ریشه آنها بدون لایه زاینده می باشد و هرساله قطرشان با تشکیل حلقه سالانه افزوده نمیشود.
 6. ساقه آنها دارای دسته های آوندی میباشد که گستره ای نامنظم است

 

دو لپه ای ها شامل 200000 نوع گیاه اند که همگی پهن برگ اند. تک لپه ایها دارای 50000 نوع گیاه اند و دربرگیرنده راسته های مهمی مثل نخل ها، سوسنی ها و غلات می باشند. هر راسته به چندین تیره تقسیم میشود. برای مثال از تیره های رده تک لپه ای: گندم سانان و گن سانان و از تیره های رده دو لپه ای: لوبیاسانان، کدوسانان، چترسانان و ورد سانان. هر تیره به تقسیم بندی کوچکتر بنام جنس و هر جنس به تقسیم بندی کوچکتر بنام گونه تقسیم بندی می شوند. گونه کوچکترین تقسیم بندی علمی گیاهان بشمار میرود ولی از نظر باغبانی تقسیم بندی کوچکتری بنام رقم وجود دارد. امروزه واژه رقم بجای واژه قدیمی واریته بکار گرفته میشود. براساس قانون بین المللی نامگذاری گیاهان اهلی،رقم، اینگونه تعریف میشود:

مجموعه ای از گیاهان اهلی( زیر کشت) که به روشنی با ویژگی های مشخصی شناخته میشوند. و هنگامیکه با روشهای جنسی یا رویشی افزوده میشوند، این ویژگیهای ویژه را نگه میدارند. واریته از نظر گیاه شناسی اهمیت دارد و بمعنی جمعیتی درون یک گونه است که یک ویژگی منحصر بفرد طبیعی را دارد. بنابراین در باغبانی رقم اهمیت دارد( نه واریته).

 

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد