Current PHP version: 5.6.40
کروماتوگرافی فاز معمول، فاز معکوس و hilic تعریف و مقایسه (hplc)

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-02-31 18:02:44 جمعه

کروماتوگرافی فاز معمول، فاز معکوس و hilic تعریف و مقایسه (hplc)

کروماتوگرافی فاز معمول، فاز معکوس و hilic تعریف و مقایسه (hplc)

در کروماتوگرافی، مواد بر اساس روش های مختلفی از یکدیگر جدا می شوند: جذب، تعویض یونی و جدا سازی براساس اندازه.
کروماتوگرافی مایع فاز نرمال و فاز معکوس می تواند برای آنالیز های معمول استفاده شود.
در کروماتوگرافی فاز نرمال، فاز ثابت(ستون) هیدروفیلیک است و در نتیجه تمایل قوی برای مولکول های هیدورفیلیک در فاز متحرک دارد. بنابراین مولکول های هیدروفیلیک در فاز متحرک تمایل به جذب شدن به ستون دارند در حالی که مولکول های هیدروفوب از ستون عبور می کنند.
در کروماتوگرافی فاز معکوس مولکول های هیدروفوبیک در فاز متحرک قطبی تمایل به جذب شدن به فاز ثابت هیدروفوب دارند و مولکول های هیدروفیل از ستون عبور کرده و در ابتدا خارج می شوند
در کروماتوگرافی (Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILICمانند کروماتوگرافی فاز نرمال از فاز ثابت هیدروفیلیک همراه با فاز متحرک شبیه فاز معکوس استفاده می شود.
HILIC یک جایگزین برای حالت کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای جدا سازی ترکیبات قطبی است. از نقطه نظری می توان گفت HILIC مانند نرمال فاز عمل می کند اما مکانیسم جداسازی استفاده شده در آن بسیار پیچیده تر است.
همانند نرمال فاز در HILIC از فاز ثابت(مواد ستون)قطبی مانند سیلیکا، آمینو یا سیانو استفاده می شود اما فاز متحرک استفاده شده شبیه فاز متحرک استفاده شده در کروماتوگرافی فاز معکوس است. با HILIC همچنان می توان مواد بار دار را همانند کروماتوگرافی یونی آنالیز کرد. شکل نشان دهنده رابطه بین HILIC با کروماتوگرافی فاز نرمال، فاز معکوس و یونی می باشد. این روش از نظر فاز ثابت همانند روش فاز نرمال از نظر فاز متحرک همانند فاز معکوس و از لحاظ نمونه همانند کروماتوگرافی یونی می باشد.

HILIC مزایای اختصاصی زیادی نسبت با کروماتوگرافی فاز معمول و فاز معکوس متداول دارد:

• مواد به شدت قطبی که توسط کروماتوگرافی فاز معکوس جدا سازی نمی شوند در این روش جدا می شوند.
• جداسازی انتخابی کامل تری نسبت به روش فاز معکوس دارد
• انتخابی بودن جداسازی را در اسپکترومتری جرمی افزایش می دهد
• روند آماده سازی نمونه ها را کاهش می دهد زیرا می توان نمونه را در حلال کاملا آلی بطور مستقیم تزریق کرد و فاز متحرک هم می تواند از حلال های آلی با درصدی بالا تشکیل شده باشد.
• نمونه های قظبی همیشه حلالیت خوبی در فاز متحرک آبی استفاده شده در HILIC نشان می دهد که این موضوع باعث رفع نقص حلالیت کم ترکیبات است که در روش کروماتوگرافی فاز نرمال با آن مواجه هستیم
• معرف های جفت یونی Ion pair reagent گران قیمت در این روش نیاز نیست و می تواند بطور معمول با اسپکتروسکوپی وزنی بخصوص در حالت یونیزاسیون الکترواسپری همراه شود.

 

روش HILIC خود را به عنوان روش جداسازی برای ترکیبات خیلی آمفیفیلیک و هیدروفیلیک بی بار که خیلی قطبی هستند که بتوانند در کروماتوگرافی فاز معکوس جداسازی شوند و همچنین به اندازه کافی باردار نیستند که بتوانند بطور موثری در کروماتوگرافی تعویض یونی جداسازی شوند معرفی کرده است. همچنین این روش توجه زیادی به خود جلب کرده است زیراخیلی از مشکلات جداسازی که پیش از این وجود داشت را حل کرده است. مشکلاتی مانند جداسازی اسید های آلی کوچک، داروها و خیلی از ترکیبات خنثی و باردار دیگر و بطور موفقیت آمیزی در جداسازی کربوهیدرات ها، پپتیدها و ترکیبات دارویی قطبی بکار رفته است.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد