Current PHP version: 5.6.40
آموزش تکثیر، پرورش و نگهداری آناناس زینتی - Ivory Pineapple

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-04-22 15:04:46 سه شنبه

آناناس زینتی - Ivory Pineapple

آموزش تکثیر، پرورش و نگهداری آناناس زینتی - Ivory Pineapple

نام علمی ANANAS COMOSUS VARIEGATUS
خانواده بروملياسه - آناناس - BROMELIACEAE
بومی منطقه برزیل و پاراگوئه و کلمبیا
نام های دیگر Variegated Pineapple

شرایط مناسب رشد:

خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
مخلوطی از دو قسمت تورب و یک قسمت خاک برگ 30 درجه سلسیوس مرطوب متوسط

آناناس زینتی:

اسم علمی آناناس Ananas comosus و از خانواده Variegatus میباشد. آناناس گیاهی است بومی برزیل و کلمبیا برگهای آن چرمی بلند و نیزه ای با نوارهای طولی کرم و سفید رنگ در لبه است حاشیه برگها خصوص با خارهای قرمز رنگ می باشد

هنگام پیدایش گل، قسمت میانی گیاه، تماما به رنگ قرمز در می آید. این گیاه از سن سه یا چهار سالگی تولید میوه کوچکی مانند آناناس معمولی می نماید که بسیار سخت و خشبی است و قابل خوردن نمی باشد اگر میوه آناناس چیده نشود برگ های جدیدی روی آن ظاهر می شوند.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﺎﻧﺎس Ananasاز ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﻨﺰل ﺁﻧﺎﻧﺎس آﻤﻮزوس ، وارﻳﺘﻪ وارﻳﮕﺎﺗﻮس Ananas Comosus , Variegatus اﺳﺖ . اﻳﻦ وارﻳﺘﻪ ) ﮔﻮﻧﻪ ( ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺳﺒﺰ آﻢ رﻧﮓ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧﻮد که ﻟﺒﻪهاﻳﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ هستند ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﻮﻩ همین ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ که در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ . ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻧﺎﻧﺎس Ananasﭘﺲ از ﻳﻜﺒﺎر ﮔﻞ و ﻣﻴﻮﻩ دادن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﺸﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ، ﮔﻴﺎﻩ داراي ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪودأ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻄﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻮﻩ کوچکی ﺷﻮد . در رأس ﻣﻴﻮﻩ ﺟﻮاﻧﻪ ﻇﺎهر ﻣﻴﺸﻮد . ﺑﺮﮔﻬﺎي اﻃﺮاف ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮﻣﺰ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﻋﻜﺲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻮاﻧﻪ را از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻴﻮﻩ ﺟﺪا آﺮدﻩ و ﺑﺮاي ﻣﺪت کوﺗﺎهی ﺑﻜﻨﺎري ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺗﺎ کمی ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺁن در ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻦ ﻧﺮم و ﺧﺎك ، ﺁﻧﺎﻧﺎس Ananasﺟﺪﻳﺪي ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد. ﻧﻮع ﺟﻮان ﺁﻧﺎﻧﺎس Ananasﺑﻪ ﻧﻮر زﻳﺎدي ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺣﺘﻴﺎج دارد اﻣﺎ ﺁﻧﺎﻧﺎس Ananasﻣﺴﻦ ﻧﻮر ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد . ﺁب ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﺪ دادﻩ ﺷﻮد .

آناناس زینتی به نور متوسط، هوای گرم، آبیاری متوسط تا زیاد، رطوبت نسبی ۵۰ تا ۷۰ درصد خاک کمی اسیدی احتیاج دارد

کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۱ گرم در لیتر ، هر دو هفته یکبار، از فروردین تا شهریور ماه، مورد استفاده قرار داد.

مخلوطی از دو قسمت تورب، یک قسمت خاک برگ و کمی، خاک مناسبی برای این گیاه است

اگر رشد گیاه شما متوقف شد و یا از گل و میوه اثری نبود، باید بدانید، یا هوا سرد است و یا گلدان به تغذیه مصنوعی احتیاج دارد.

برگهای زرد شده و لکه های قهوه ای در سطح زیرین برگ نشانه فعالیت حشره آفت است. اگر هفته ای یکبار با سم حشره کش نفوذی، طبق دستور، گیاه را سمپاشی کنید علایم بر طرف می شود

قهوه ای شدن نوک برگ و خشک شدن آن در اثر خشکی هوا یا کم آبی گیاه حادث می شود اگر مشاهده کردید برگ های خشک ، چروکیده و لوله شده است ، گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید و آبیاری را انجام دهید .و اگر برگها قهوه ای و چروکیده شدند گیاه را به محل خنکتری ببرید

لکه های سوخته در وسط برگ، نشانگر این است که غبار پاشی گیاه در آفتاب انجام شده و برگها آفتاب سوخته شده اند . در این صورت برگهای از بین رفته را با کارد خیلی تیز حذف کنید . مواد براق کننده نیز برای گیاه مضر است و به برگها منظره زنگ زدگی می بخشد، پارچه نرم یا اسفنج مرطوب برای تمیزی برگها کافی است

آبیاری زیاد از هر قاعده برگهای گیاه آناناس را می پوساند و برگها ریزش می کنند و در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هفته ای یکبار آبیاری کافی است.

نگاه داری آناناس زینتی در آپارتمان بسیار مشکل است. گلدان آن باید درجای بسیار گرم و روشنی قرار بگیرد تا برگ ها رنگ زیبای خود رابه دست آورند. پس از تولید میوه نیز، برگ های اولیه به تدرج زرد شده و به جای آن پا جوش هایی به وجود می آیند که میتوانند تولید گیاه جدید بنمایند آناناس ابلق را می توان به دو روش تکثیر کرد. با استفاده از برگهای روزت که بالای میوه می رویند و پا جوشهایی که در اطراف پایه مادری به وجود آمده اند و روش اول کمی مشکل است. در این روش، قسمت بالای میوه را به فاصله ۵/۱ سانتیمتر مانده به پایه برگهای روزت، بریده و به مدت یک روز در مکان دور از تابش مستقیم خورشید قرار دهید تا خشک شود، سپس در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده وبه آرامی داخل گلدان با قطر دهانه ۱۱ سانتیمتر ، حاوی کمپوست گدانی مخصوص بذر و قلمه قرار دهید. گیاه و گلدان را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و دمای را ۲۴ تا ۲۷ درجه سانتی گراد، تا زمان ریشه دهی که ۲ ماه یا بیشتر طول می کشد، نگاه دارید. در روش دوم، زمانی که پاجوشها به اندازه ۱۰ سانتیمتر رشد کردند، آنها را با یک چاقوی تیز از پایه مادری جدا کنید و هر پا جوش را در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده و به تنهایی در گلدانی با قطر دهانه ۱۱ سانتیمتر حاوی کمپوست گلدانی مخصوص بذر و قلمه بکارید آنگاه گلدان را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و خاک را مرطوب و دما را ۲۴ درجه سانتیگراد نگاه دارید ریشه دهی حدودا ۲ ماه طول می کشد. زمان تکثیر از اواسط بهار تا اواسط تابستان می باشد.

منابع:
http://nargil.ir

http://en.wikipedia.org/wiki/Pineapple

http://www.houseofplants.co.uk/Ananas_c ... eapple.htm

http://www.mobot.org/gardeninghelp/plan ... ?code=D169

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد