Current PHP version: 5.6.40
دانلود فیلم آموزشی آمیخته گری کنترل شده (ویگور)
دانلود فیلم آموزشی آمیخته گری کنترل شده (ویگور) نمایش بزرگتر

دانلود فیلم آموزشی آمیخته گری کنترل شده (ویگور)

دانلود فیلم آموزشی آمیخته گری کنترل شده (ویگور)

آمیخته گری که به شکلی گسترده توسط تولید کنندگان شیر و گوشت دنیا مورد استفاده قرار می گیرد بعنوان روشی برای افزایش قابلیت تولید در دام ها و برای تولید گوشت ، شیر و اهداف دوگانه با راندمان بالاتر در گله های بومی در منطقه انجام می گیرد.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 2  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  300 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 2 امتیاز که برابر است با 300 تومان

1,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

آمیخته گری کنترل شده

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

تعریف : آمیخته گری یعنی آمیزش حیوانات دو یا چند نژاد مختلف برای تولید یک نژاد جدید یا افزایش بهره وری در اثر ورود ژن های جدید به گله

مقدمه و تاریخچه : آمیخته گری که به شکلی گسترده توسط تولید کنندگان شیر و گوشت دنیا مورد استفاده قرار می گیرد بعنوان روشی برای افزایش قابلیت تولید در دام ها و برای تولید گوشت ، شیر و اهداف دوگانه با راندمان بالاتر در گله های بومی در منطقه انجام می گیرد . استفاده از دام های برتر همزمان با شروع فعالیت های تلقیح مصنوعی در کشور گسترش یافت و کاربرد اسپرم نژادهای اصیل در مناطق روستایی کشور و حتی استفاده از گاوهای نر اصیل در مناطق پراکنش دام های بومی ، موجب ادامه روند آمیخته گری در کشور گردیده است .

هتروزیس فردی و مادری:

هتروزیس فردی( heterosis  Direct) تفاضل متوسط افراد crossbred از معدل دو نژاد اولیه ای است که با یکدیگر تلاقی داده شده اند.

هتروزیس مادری(Maternal heterosis) عبارتست از برتری معدل نتایج مادران Crossbred (AB) در مقایسه با معدل نتاج حاصل از مادرانی که نژاد آنها خالص هستند (A,B).

در تلاقی چند نژاد در صورتیکه کلیه نتاج در تحت شرائط یکسانی پرورش یابند تفاوت های فنوتیپی در نتاج تحت تاثیر چهار عامل ژنتیکی است.

1-    اثر متوسط ژنوتیپ بر فنوتیپ نتاج (direct genetic effect)

2-    اثر متوسط ژنوتیپ مادر بر فنوتیپ نتاج(maternal genetic effect)

3-    اثر متوسط هتروزیس نتاج بر فنوتیپ آن)   direct heterosis effect)

4-    اثر متوسط هتروزیس مادر بر فنوتیپ نتاج (maternal heterosis effect)

 برای تخمین میزان هتروزیس فردی و مادری (direct و material) و همچنین اثر ژنوتیپ فردی(direct gentic) و ژنوتیپ مادری (maternal genetic) در تولید یک صفت اقتصادی می توان از آزمایش Diallele  cross استفاده کرد

نکات قابل توجه در مورد هتروزیس

در مواردی با وجود هتروزیس متوسط تولید یکی از نژاد های خالص از متوسط تولید حیوانات crossbred در همه حال بیشتر است. در تلاقی نژاد شیری Holsteinبا سایر نژادهای شیری گاو با وجود اینکه معمولاً متوسط تولید حیوانات crossbred بیش از معدل تولید دو نژاد خالصی است که در crossbreeding از آنها استفاده شده است معهذا تولید متوسط گاوهای Holstein از متوسط تولید حیوانات crossbred در همه حال بیشتر است .

در تلاقی ها با وجود اینکه در اغلب موارد متوسط عملکرد حیوانات crossbred از تولید نژاد خالص بر تر در مورد یک یک صفات مهم اقتصادی بالاتر نیست اما جمع اثرات هتروزیس صفات مختلف افزایش قابل توجهی را از نظر راندمان تولید نتاج crossbred با مقایسه با نتاج نژادهای خالص والد نشان می دهد.این موضوع با بررسی معیارهای ترکیبی همچون وزن از شیر گیری به تعداد میش عرضه شده  مشخص می شود(1).

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

 عوامل مؤثر بر هتروزیس

به طور کلی صفاتی که وابسته به سلامتی حیوان،مقاومت در مقابل عوامل طبیعی و تولید مثل (    (fitness traits باشندهتروزیس نسبتاً زیادی نشان میدهند. صفاتی که وابسته به تولید محصولات اقتصادی همچون رشد، تولید شیر وپشم هستند از هتروزیس متوسط برخوردار بوده و صفاتی که با کیفیت تولید سر وکار دارند همچون قطر الیاف،درصد چربی و پروتئین شیر  هتروزیس ناچیزی نشان می دهند.

هر چه تفاوت ژنتیکی بین دو نژاد والد بیشتر باشد افزایش در heterozygostiy بیشتر بوده و در نتیجه heterosis بالاتر خواهد بود. بطور مثال تلاقی بین گاوهای برهمن (Bos Indicus) و نژادهای اروپائی (Bos Taurus) بطور کلی سبب هتروزیس بیشتری در مقایسه با تلاقی بین نژادهای اروپائی می گردد.

بطور کلی نه  در همه موارد،میزان هتروزیس در شرایط نامساعد محیطی بیشتراز هتروزیس در شرایط مساعد محیطی خواهد بود

 تلاقی نژادها علاوه بر heterosis کاربرد دیگری هم دارد که بنام Complementation نامیده می شود. در اغلب موارد با تلاقی دو نژاد میتوان خصوصیات بر جسته دو نژاد را در نتاج ادغام نمود این پدیده را Complementation می نامند.

 به عنوان مثال با تلاقی گاوهای برهمن(Bos Indicus) با گاوهای نژادهای اروپائی (Bos Taurus) می توان حیوانات دو رگه بوجود آورد که هم مقاومتشان در مناطق گرم و مرطوب در مقابل بیماری های انگلی زیاد بوده و هم اینکه از نظر رشد به مراتب از گاوهای برهمن بهتر هستند(1).

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

انواع آمیزشهای دور

1- آمیزش گونه ها (species crossing): مثلاً آمیزش الاغ نر با مادیان که قاطر را بوجود می آورد و آمیزش بین الاغ ماده و نریان که استر را بوجود می آورد.

2- آمیزش نژادهای مختلف(cross breeding): آمیزش حیوانات دو یا چند نژاد مختلف است. هر چه نژادها با هم تفاوت بیشتری داشته باشند اثرات آمیخته گری در نتایج بیشتر مشاهده می شود. در این سیستم در عین حال که نژاد حفظ می گردد هتروزیس نیز تا حدودی ایجاد می شود.

 

آمیزش نژادها به چندین نوع تقسیم می شود.

1-    تلاقی پایانه ای دو نژادی

2-    تلاقی تناوبی دو نژادی

3-    تلاقی پایانه ای سه نژادی

4-    تلاقی تناوبی سه نژادی

5-    تلاقی عقب گرد

6-    ساختن نژاد جدید با آمیزش دو یا چند نژاد

7-    جایگزینی تدریجی(grading up)

 

3- دورجفتی(Out crossing) آمیزش افراد نامشابه و غیر خویشاوند در داخل یک نژاد را گویند و اصلاح گرها در وسعت زیادی برای تولید نژادهای خالص بکار می برند و این سیستم تلاقی بدلیل جبران زیان ناشی از پرورش خویشاوندی است که در گله های گاو شیری کاربرد وسیعی دارد.

۴- آمیزش بین لاینها(Lin crossing) : تلاقی بین دو یا چند لاین جهت ایجاد هتروزیس است که شامل آمیزش بین لاینها از یک نژاد و آمیزش بین لاینهای خالص از نژادهای مختلف می باشد.

آمیخته گری و انتخاب

اساس تئوری انتخاب در داخل یک گروه ژنتیکی بر پایه الگوی تراکم ژنهای مطلوب که اثر افزایشی  دارند از نسلی به نسل دیگر بنا نهاده شده است ولی اصول تئوری آمیخته گری بطور عمده بر افزایش فراوانی ژنهای غالب در هر نسل پایه گذاری شده است. همچنین اثرات فوق غلبه واپیستازی می تواند الگوی آمیخته گری باشد. معذالک اثر غالب بودن ژن قابل ذخیره سازی از نسلی به نسل دیگر نیست و خط مشی انتخاب و آمیخته گری همیشه جدا از یکدیگر نبوده و غالباً قبل از هر برنامه آمیخته گری بایستی یک برنامه انتخاب صحیح بعنوان حمایت از اجرای طرح چه در مورد نژاد خالص و چه در مورد نژاد ساخته شده انجام شود. همچنین غیر از آمیخته گریهای پایانه ای در بقیه موارد پس از هر آمیخته گری نیز انتخاب می شود.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

تولید آمیخته برای استفاده از هتروزیس:

Line crossing

این روش در تولید جوجه های گوشتی و تخم گذار تجارتی استفاده وسیعی دارد.

 معمولاً کمپانی های اصلاح نژاد با استفاده از strain  های مختلف Leghorn و تلاقی آن strain  ها جوجه های تخم گذار تجارتی را به بازار عرضه می کنند. چون منشاء strainها متفاوت  است از نظر ژنتیکی این strain ها با هم متفاوت هستند.

چند strain نژاد Cornish برای تولید والدین نر و چند strain از برخی از نژادهای (dual purpose) برای تولید مرغهای مادر استفاده کرده و سپس با تلاقی والدین نر و ماده (parent stock) جوجه های گوشتی تجارتی تولید می شود

 

Terminal cross-breeding systems   

در یک  terminal cross کلیه نتاج اعم از نر و ماده از گله خارج شده و به بازار عرضه می شوند و باین ترتیب حیواناتی که همه ساله باید در گله جایگزین شوند تا تعداد گله ثابت بماند باید از خارج گله تامین گردند این حیوانات را replacement females می نامند.

Two-breed terminal cross

 در این سیستم دو نژاد خالص را با هم تلاقی داده وکلیه نتاج حاصله به بازار عرضه می شوند. این سیستم در گوسفند به میزان وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. در صدی از میش ها را برای تلاقی با نژاد دیگری اختصاص داده  و کلیه نتاج آنها را به بازار عرضه می کنند و بقیه گله  با قوچ های خالص همان نژاد اصلی جفت گیری کرده و میش های replacements را از بین نتاج آنها انتخاب می کنند.

مثال : نژاد گوسفند Rambouillet  که مرغوب از نظر تولید پشم  بوده و در مقابل گرما مقاوم هستند .بعلاوه در شرایط نامساعد محیطی از مراتع کم تولید استفاده می کنند . از نظر رشد و کیفیت لاشه مرغوب نیستند. نژادهای گوشتی از قبیل Suffolk و Hampshire از نظر استعداد رشد و کیفیت لاشه بسیار خوب بوده ولی احتیاج به شرایط بهتر محیطی دارند. باین ترتیب در گله های Rambouillet می توان همه ساله درصدی از میش های ممتاز (مثلاً 25-30 درصد) را برای جفت گیری با قوچ های ممتاز Rambouillet اختصاص داده و بقیه میش ها را با قوچ های یک نژاد گوشتی از قبیل Suffolk و یا Hampshire تلاقی داده و همه بره ها را پس از رسیدن به سن کشتار به بازار عرضه کرد. به این وسیله اولاً بره ها تا سن از شیرگیری از مراتع نسبتاً ارزان استفاده کرده و دوماً چون استعداد رشد و کیفیت لاشه را ازنژاد گوشتی به ارث برده اند پس از شیر گیری در feedlotرشد سریعی داشته و لاشه های مرغوبی تولید می کنند. علاوه بر این بره ها هتروزیگوت بوده و به این دلیل ازdirect heterosis برخوردار هستند . که خود سبب افزایش رشد و مقاومت بیشتر در مقابل عوامل محیطی مثلا امراض خواهد شد. در این سیستم ازheterosis direct و Complementation استفاده می شود.

 در اغلب موارد نمی توان از همه افراد گله برای تلاقی استفاده نمود که خود سبب الف: کاهش غیر مستقیم در راندمان تولید می شود. ب: حیوانات ماده در گله نژاد خالص بوده و بنابراین نمی توان از هتروزیس مادری (maternal heterosis) در افزایش تولید استفاده کرد.

از این سیستم میتوان برای افزایش تولید گوشت در نژادهای بومی ایران استفاده کرد.

Three-breed terminal cross

در اسکاتلند در تولید گوشت گوسفند از این سیستم به میزان وسیعی استفاده می شود. در مناطق کوهستانی اسکاتلند که شرایط محیطی برای پرورش گوسفند بسیار نامساعد است از گوسفندان کاملاً مقاومی چون نژاد Black face  استفاده می شود که بطور خالص پرورش داده میشوند(A×A).پس از چندین زایش وقتی که میشهای این نژاد نسبتاً پیر می شوند قدرت سازش و تولید مثل در این محیط نامساعد را از دست می دهند،به گله دارانی که در ارتفاعات پائین تر گوسفند داری می کنند فروخته می شود.

در این محیط درجه حرارت در زمستان نسبتاً بالاتر بوده و علاوه بر آن مراتع بهتری برای چرای گوسفندان دردسترس است. در این محیط میش های خریداری شده با قوچ های نژاد دیگری  مثلاً نژاد Leicesterکه خود یک نژاد مادری است تلاقی داده می شوند(A×B) . نتاج نر حاصل از این تلاقی پس از رشد کافی به بازار عرضه شده و نتاج ماده به تولید کنندگانی که در ارتفاعات پائین  تر گوسفند داری کرده و از محیط مناسب تری برخوردار هستند فروخته می شود.

در این محیط جدید میش های cross bred  AB)) با قوچ های یکی از نژادهای گوشتی مانند Suffolk که از نظر رشد و کیفیت لاشه مرغوب هستند تلاقی داده شده  وکلیه نتاج به بازار عرضه می شوند

برچسب ها