Current PHP version: 5.6.40
خاک ورزی حفاظتی - هرس شکل دهی درختان هلو و انگور
خاک ورزی حفاظتی - هرس درختان هلو نمایش بزرگتر

خاک ورزی حفاظتی - هرس شکل دهی درختان هلو و انگور

مجوعه ای که در این آموزش گردآوری شده است: خاک ورزی حفاظتی و آموزش هرس درخت هلو

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 3  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  450 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 3 امتیاز که برابر است با 450 تومان

2,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

خاكورزي حفاظتي :

خاک ورزی حفاظتی

سيستم خاكورزي اي كه تعدد عبور بر روي زمين به منظور آماده سازي زمين را كاهش داده و بقاياي سطحي را به منظور حفاظت از خاك و از دست رفتن آب ، افزايش مي يابد. اين نوع خاكورزي شامل ديسك زني ، چيزل زني ، استفاده از ساب سويلر و پشته سازي وكشت بدون خاكورزي مي باشد.

مزاياي خاكورزي حفاظتي نسبت به خاكورزي سنتي :

 • افزايش نگهداري رطوبت خاك
 • افزايش جذب
 • افزايش مقدارمواد آلي خاك
 • افزايش حفاظت از سطح خاك با استفاده از بقاياي محصولات
 • كاهش هزينه ها در واحد سطح
 • كاهش تراكم

خاک ورزی حفاظتی

مشكلات حاصل از خاكورزي حفاظتي:

 • سرعت تراكتور بايد بيش از 5 كيلو متر بر ساعت باشد تا زمين را با تأ ثير بيشتري شخم كند و به تأ ثير پشته سازي مطلوبي برسد.
 • خروج نيتروژن توسط دنيتريفيكاسيون يك مشكل بالقوه مي باشد .رطوبت زياد بقاياي سطحي وجرم مخصوص كاهش يافته كه خاكورزي خاكورزي موجب مي شوند ، براي دنيتريفيكاسيون مساعد تر مي باشند .
 • باكاهش در هم آميختگي خاك ، از پتاسيم و فسفردر كشت هاي رديفي استفاده مي شود . پتاسيم در خاك هايي كه به راحتي فشرده مي شوند ، مهم مي باشد .
 • از آهك بعنوان مادۀ لازم در آزمايشات خاك به منظور جلوگيري از ايجاد يك لايۀ اسيدي سطحي كه مي تواند فعاليت علف كش ها ، گسترش ريشه و قابليت استفاده از مواد غذايي را كاهش دهد ؛ استفاده مي شود.
 • شخم بوسيلۀ چيزل بيشتر خار وخاشاك گياهي و عوامل بيماري زا را در خاك سطحي ؛ باقي مي گذارد . بنابراين ممكن است كه بافت هاي جوان تنها چند روز پس از كشت در معرض هجوم عوامل زا قرار بگيرند كه نتيجۀ آن تحمل كم وگياهان ناقص مي باشد.

اقليم :

خاكورزي ممكن است ، تحت اكثرشرايط آب و هوايي و باتوجه به نوع خاكي كه با آن مواجه هستيم انجام گيرد . خاكورزي در تابستان در زماني كه خاك خشك است ارجحيت دارد ولي خاكورزي پائيزه ممكن است موجب فرسايش شود .

شرايط لازم و محدوديت هاي استفاده :

شرايط لازم :

بايد مراقبت هايي به منظور اطمينان از انجام كامل خا كورزي ، انجام گيرد. نقص در كار موجب بهم زدگي ، بي حاصلي و بي ثمرگي خاك مي شود.

اگرعمق خاكورزي براي بهم زدن وخورد شدن (شكستن سنگ به قطعات كوچكتر ) مناسب نباشد . بايد از بولدوزر براي براي از بين بردن سنگها استفاده شود .

خاكورزي شديد در خاك هاي سنگلاخي ممكن است منجر به ايجاد يك لايۀ سنگي شود كه بايد از ايجاد آن جلو گيري نمود ودر صورت ايجاد ، بايد آن را از بين برد.

محدوديت ها:

سنگ هايي كه در زير زمين وجود دارند ، مانع انجام عمليات خاكورزي مي باشند و از اينرو در اين زمين ها ، كار بطور ناقص انجام مي گيرد.

زمين هاي سنگلاخ ممكن است منجر به تخريب تجهيزات شوند.

در مواقع مواجهه با خاك هاي مرطوب ،يخ زده، سنگدار يا بسيار خشك ، تأ ثير خاكورزي كاهش مي يابد.

در برخي موارد ، عمق كارممكن است . با توجه به خاكورزي در خاك سنگ دار نباشد.

دربرخي موارد ممكن است حداكثر خاكورزي در شرايط مطلوب گياهي ،؛ جواب ندهد.

با رواج تراكتور و ديگر ادوات خاكورزي ، توانايي انجام خاكورزي و بهم زدن خاك ، افزايش يافته است كه اين موجب نگراني دربارۀ تنزل ، تراكم و فرسايش خاك مي شود.

خاكورزي همچنين ، موجب كاهش حاصلخيزي خاك و كاهش تعداد كرمهاي خاكي شده و فرسايش خاك و خروج كربن را تشديد مي كند.

خاكورزي همچنين ، منجر به د فن بقاياي محصول و تخريب خاكدانه شده كه به حركت ذرات سست كمك مي كند . و بسياري از روزنه هاي ممتد كه در جذب آب مهم هستند را از بين مي بر د.
با انجام خاكورزي ، عمليات كاشت به تعويق مي افتد كه با استفاده از كشت بدون خاكورزي قابل پيشگيري است .

اطلاعات فني:

خاكورزي با انجام زهكشي يا خشك كردن زمين ، آسان مي شود . چرا كه در صورت مرطوب بودن خاك ياخاك تحت الارض ، شخم نمي تواند چندان مفيد واقع شود.

شخم تابستانه از آنجا كه مطمئن ترين روشي است كه بعلت وجود خورشيد وجريان هوا علف هرزي در خاك موجود نيست وخاك تميز است ؛ مفيد مي باشد.

عمليات خاكورزي در طي تابستان موثر و مطلوب انجام مي گيرد و از اينرو بايد از يك الگو پيروي نمود.

هميشه خاك در حال خاكورزي است چرا كه توسط نيروي ثقل به سمت پايين حركت مي كند. اين نوع حركت خاك ، فرسايش خاكورزي ناميده مي شود كه نتايج آن ، ايجاد تپه هاي رسي و نمودار شدن سنگها مي شود.

امتناع از خاكورزي پائيزه ، مي تواند تا حد زيادي فرسايش خاك را تحت كنترل درآورد.

استفاده از گاوآهن چيزل در پاييز مي تواند 40% تا 70% بقاياي سويا و30% تا 50% بقاياي ذرت را دفن كند .

فرمول محاسباتي :

هیچ اطلاعات در دسترس نخست

اجرايی و تأثیرات پیش بن شده

اجرايی و تأثیرات خاكورزي بر فاكتور هاي متفاوتي بستگي دارد كه از اين قرارند:

فصل انجام خاكورزي يك فاكتور مهم در تعيين تأثير و عملكرد مي باشد.

خاكورزي تابستانه ؛ فوايد عملكرد را ازخاكهايي كه در موقع داشتن رطوبت براي خاكورزي نا مساعد هستندرا افزايش مي دهد.

لزوم شخم در تابستان بستگي زيادي به ماهيت و كيفيت خاك دارد كه بطور مستقيم بر انجام عمليات خاكورزي موثر است .

عمق وشدت كافي در خاكورزي كه بر تعداد رفت هاي خاكورزي بستگي دارد بايد رعايت شود تابه عملكرد لازم برسد.

زمان بندي مناسب عمليات زراعي سرعت زمين را كاهش مي دهد و انتخاب مناسب وسايل ، اثرات منفي خاكورزي را در خاك كاهش داده و كارايي را بهبود مي بخشد.

در موقع انجام خاكورزي ،بايد به اين نكته توجه داشت كه روشي كه بكار مي رود به دليل اينكه خاكورزي دستي بوسيلۀ نيروي كار ممكن است موجب شود مخارج اضافه شود .

خاكورزي در زمين هاي سنگلاخي ممكن است ادوات را خراب كند كه منجر به هزينه هاي اضافي براي تعمير ادوات مي باشد . براي مقابله با اين گونه مشكلات يك مجموعه از روش ها بايد استفاده شود .

خاكورزي اي كه در موقعي كه خاك سخت و خشك است انجام مي گيرد . همچنين ممكن است منجر به فرسودگي و تخريب ادوات شود كه منجر به افزايش هزينه ها مي شود .

حذف خاكوري ، نياز به نيروي انساني را تا 50 % در هر ايكر كاهش مي دهد نيروي كار فقط در طي مدتي كه فصل خاكوري حداكثر است ، لازم است .

خريد و نگهداري ادوات هزينه بر مي باشد . بنابر اين خاكورزي جهشي از لحاظ هزينه مناسب است . خريد ادوات خاكورزي ؛ هزينۀ اوليه اي مي باشد كه در تمام مدت خاكورزي تحميل مي شود.

مصرف سوخت خاكورزي در مقايسه با ديگر عمليات ها ، داراي بالاترين رتبه مي باشد.

شكافتن خاك به منظور از بين بردن علف هاي هرز مضر، بايد با دقت انجام گيرد تا از از بين رفتن علف هاي هرز مطمئن شويم .عدم موفقيت در انجام اين كار بصورت مذكور موجب خرج براي دو باره كاري مي شودكه شامل هزينه هاي خريد بذور و هزينۀ فعاليت ماشين آلات مي باشد.

خاک ورزی حفاظتی

حرص هلو

هرس درختان هلو

از آنجا که رشد ونمو شاخه های یک ساله در درختان هلو سریعتر از سایر درختان است اگر آنها را هرس نکنیم پس از چند سال به علت تراکم شاخه ها تاج به صورت انبوه در آمده و از نظر نرسیدن نور و هوا به اندازه کافی دچار مشکل خواهیم شد.هرس ضرورت دارد.

فرم هرس هلو  از نوع هرس جامی است

سال اول:

نهالهایی که از خزانه پس از پیوند به بستر اصلی منتقل می شوند ممکن است به صورت یک شاخه ساده و یا شاخه های فرعی متعدد باشند در هر حال از سطح خاک تا ارتفاع 50 سانتیمتری را نگه داشته و بقیه را سربرداری می کنیم.در نهالهایی که دارای چند شاخه روی تنه است معمولاً چهار شاخه را از روی دو جوانه پائین نزدیک محل اتصال نگه داشته وبقیه را قطع می کنیم.

سال دوم:

حرص هلو

از شاخه های جوان و رشد یافته در طول سال تعداد 3 یا 4 شاخه که کاملاً رشد کرده اند و از نظر خصوصیات فرم در وضعیت مناسبی هستند را حفظ کرده بقیه را حذف می کنیم.عملیات هرس در روی شاخه های باقیمانده بدین صورت است که طول شاخه های اصلی که اسکلت درخت را می سازند برابر با 3/2 طول از محل اتصال به تنه را نگه داشته وبقیه را از جوانه ای که به سمت بیرون است سربرداری می کنیم.همچنین شاخه های فرعی که روی شاخه اصلی تشکیل شده است را سربرداری می کنیم.

سال سوم:

طبیعی است در روی شاخه اصلی شاخه های جانبی یا فرعی بصورت دو شاخه ظاهر می گردند . عملیات هرس در این شاخه ها به این صورت است که از قسمت سرشاخه به نسبت 2/1 تا 3/1 سربرداری می شوند و از سال دوم به بعد هرس بیشتر در جهت باردهی صورت می گیرد.ضمناً توصیه می شود شاخه هایی که از سال دوم به بعد بر روی تنه به صورت عمودی رسته یا به صورت عمودی از وسط شاخه های دیگر رشدو نمو کرده بایستی حذف گردند.از سال دوم به بعد حتی المقدور نباید شاخه های کوتاه را حذف کرد زیرا اولین شاخه های باردهنده ، همین شاخه ها هستند و بعد از سه سالگی باید شاخه هایی که به داخل تاج رفته اند و موجب انبوهی تاج می شوند همچنین باعث می شوند نور به داخل تاج نفوذ نکند را حذف کرد.

برچسب ها