Current PHP version: 5.6.40
فیلم آموزش سازگاری پایه و پیوندک، نظافت و بهداشت باغ، برداشت صیفی و پنبه
فیلم آموزش احداث باغ، تولید نهال و کاشت نهال نمایش بزرگتر

فیلم آموزش سازگاری پایه و پیوندک، نظافت و بهداشت باغ، برداشت صیفی و پنبه

مجوعه ای که در این آموزش گردآوری شده است: فیلم آموزش سازگاری پایه و پیوندک، نظافت و بهداشت باغ، برداشت صیفی و پنبه

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 3  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  450 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 3 امتیاز که برابر است با 450 تومان

2,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

مکانیسم ناسازگاری پیوند در برخی پایه‌های گلابی

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)
در درختان گلابی، بسیاری از خصوصیات مرتبط با رشد رویشی و زایشی، تحت تأثیر پایه مورد استفاده در باغ قرار می‌گیرد، بنابراین به‌منظور احداث باغ‌های نوین و استاندارد گلابی اروپایی (P. communis L.) و آسیایی (P. serotina Rehd.) در کشور، انتخاب پایه مناسب بسیار حائز اهمیت است.

در راستای پیدا نمودن پایه مطلوب برای ارقام گلابی آسیایی ‘KS’ در شرایط اقلیمی ایران و همچنین بررسی برهمکنش پایه و پیوندک و مکانیسم ناسازگاری پیوند در گلابی، پژوهشی از سال 1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، طراحی و آغاز گردید. بدین‌منظور چهار پایه مورد استفاده برای گلابی شامل پایه دانهالی گلابی اروپایی، پایه دانهالی "به" (Cydonia oblonga L.)، پایه دانهالی زالزالک (Crataegus aronia Bosc.) و پایه رویشی کوئینسA، از نهالستان‌های منطقه اصفهان جمع‌آوری شده و در فضای آزاد کشت گردیدند.

این پایه‌ها در سال 1390 با دو رقم گلابی تجاری اروپایی شامل ویلیامزدوشس و بوره‌بوسک و یک رقم گلابی آسیایی به نام ‘KS’10 پیوند زده شدند. در پژوهش حاضر، در سال سوم و چهارم رشد نهال، صفات مورفولوژیک مرتبط با رشد رویشی و زایشی، میزان کلروفیل و ترکیبات کاروتنوئیدی برگ، غلظت عناصر غذایی در برگ، خصوصیات فتوسنتزی و الگوی تجمع مواد فنولی و فلاونوئیدی در بالا و پایین محل پیوند، در برهمکنش‌های مختلف پایه و پیوندک، مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج به‌دست آمده بیانگر کاهش رشد رویشی ارقام گلابی برروی پایه دانهالی زالزالک بوده و در مجموع، با توجه به درصد پایین گیرایی پیوند و القاء رشد رویشی بسیار محدود، این پایه برای ارقام بوره‌بوسک و ‘KS’10، مناسب ارزیابی نشد. همچنین با توجه به نتایج، گلابی آسیایی رقم ‘KS’10 از نظر میزان رشد رویشی و ناسازگاری با پایه‌های گونه "به"، در حدفاصل رقم ویلیامزدوشس به عنوان رقمی نسبتا پررشد و سازگار و رقم بوره‌بوسک، به عنوان رقمی کم رشدتر و ناسازگار با گونه "به"، ارزیابی شد.

در پژوهش حاضر، رابطه‌ای منطقی و مشخص بین میزان ناسازگاری پیوند با میزان کلروفیل برگ، غلظت عناصر غذایی در برگ و خصوصیات فتوسنتزی، مشاهده نگردید. در حالی‌که الگوی تجمع ترکیبات فنولی به ویژه آربوتین در بالا و پایین محل پیوند، به وضوح با میزان سازگاری یا ناسازگاری پیوند مرتبط بود. همچنین مشاهده شد که میزان ترکیبات فلاونوئیدی در بالای محل پیوند، در ارقام گلابی اروپایی و آسیایی در برهمکنش با پایه زالزالک افزایش یافت.

برچسب ها