Current PHP version: 5.6.40
دانلود راهنمای استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی
دانلود راهنمای استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی نمایش بزرگتر

دانلود راهنمای استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی

دانلود راهنمای استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی

از 16 عنصر غذايي مورد نياز گياهان ،هفت عنصر آهن(Fe)،روي(Zn)،منگنز(Mn)،بور(B)، مس(Cu) ، موليبدن(Mo) وكلر(Cl)به مقدار ناچيزيمورد نياز گياهان بوده وبدين علت آنها را عناصر كم مصرف يا ريز مغذي مي نامند.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 10  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  1,500 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 10 امتیاز که برابر است با 1,500 تومان

9,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

عناصر كم مصرف

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

در شرايطي كه هرساله جمعيت كشور ازيك ميليون نفر افزايش مي يابد وتقاضا براي مواد غذايي روبه فزوني است، ايجاد تعادل مواد غذايي در خاك به منظور افزايش كمي وكيفي توليدات كشاورزي از وظايف همگاني است .خودكفايي هركشورمنوط به تامين مواد غذايي آنها در داخل هر كشور است.

بسياري ازكشور هاي جهان تنها به اين دليل كه خود توليد كنندهي موادغذايي خويش نيستند،تحت سلطه ي ديگران بوده و نهايتا سرنوشت آنها در كشور ديگري رقم مي خورد.

بررسي هاي سازمان كشاورزي وخواربار جهاني نشان ميدهد كه قاره ي آسيا داراي 31% ازاراضي قابل كشت و58% جمعيت جهان است وتراكمجمعيت در رابطه بااراضي كشاورزي درحدود 8 نفر براي هرهكتار زمين ميباشد.اينرقم براي ايران در حدود 4 نفر در هكتار است.

علي رقم وسعت زياد كشورمان ،به علت محدوديت هايي مانند كوهستاني بودن ،شوري خاك وغيره ،سطح اراضي قابل كشت بسيار محدود بوده وبراي نيل به خود كفايي در محصولات كشاورزي لازم است همراه با كنترل جمعيت ،ميزان عملكرد در واحد سطح افزايش يابد و در اين ميان نقش عناصر غذايي ريز مغذي در افزايش عملكرد و بهبود وضعيت كيفي محصولات كشاورزي بسيار حائز اهميت ميباشد.

از 16 عنصر غذايي مورد نياز گياهان ،هفت عنصر آهن(Fe)،روي(Zn)،منگنز(Mn)،بور(B)، مس(Cu) ، موليبدن(Mo) وكلر(Cl)به مقدار ناچيزيمورد نياز گياهان بوده وبدين علت آنها را عناصر كم مصرف يا ريز مغذي مي نامند.  اين عناصر غذايي پس ازمتعادل سازي مصرف كودهاي ازته ،فسفاته وپتاسيمي نقش خود را در افزايش توليد نشان مي دهند .به عبارت ديگر اگر گياهي از كمبود هر يك از عناصر غذايي اصلي ازت ،فسفر ،پتاس ،كلسيم، منيزيم وگوگرد رنج ببرد تا رفع آن عامل محدود كننده رشد، مصرف كودهاي محتوي عناصر كم مصرف سبب افزايش توليد نخواهد گشت.

در ايران، باداشتن خاك آهكي، كاهش مواد آلي خاكها، حلاليت كم اين عناصر در pH آهكي،وجود يون هاي كربنات و بي كربنات در آبهاي آبياري و مصرف بالاي فسفر ( حدود دو برابر استاندارد جهاني ) ،كمبودعناصر غذايي به وي‍ه منگنز، روي و بور در اغلب مزارع و باغها عموميت دارد .به دليل وجود اين كمبود ها ،عملكرد متوسط محصولات كشاورزي عموما كم بوده ولطمات اقتصادي زيادي از اين كمبودها متوجه كشور شده است.

كمبود عناصر غذايي كم مصرف در بعضي از درختان ميوه و محصولات كشاورزي باتوجه به مقدار نياز گياه، شرايط رطوبتي، درجه حرارت محيط وميزان آبياري،متفاوت بوده ولي به نظر نگارندگان در راس اين عناصر روي ميباشد و به علاوه در غلات ودرختان ميوه ،منگنز، درچغندر ،بور،در انگور ،منگنز ومنيزيم، در دانه هاي روغني،آهن،در سيب زميني و پياز ،منگنز و مس ،ودرگياهان زينتي،بوروآهن،مي باشد.

در صورت مصرف متعادل كودهاي ازته ،فسفاته وپتاسيمي ، با مصرف كود هاي ريز مغذي :

  1. اولا عمل كرد محصول افزايش مي يابد.
  2. ثانيا اين عناصر غذايي در محصولات كشاورزي كه براي بهبود سلامتي جامعه مورد نياز هستند ارتقا مي يابد.
  3. ثالثا در صورت استفاده از بذرهاي غني شده از عناصر كم مصرف براي كشت بعدي ، گياهان از ريشه دهي و رشد اوليه بيشتري برخوردار مي شوند.

امروزه از كود ها به عنوان ابرازي براي نيل به حداكثر توليد در واحد سطح استفاده مي شود ، بايد اين كودها بتوانند علاوه بر افزايش توليد ، كيفيت محصولات كشاورزي را ارتقا داده ، ضمن افزايش راندمان كودي، سلامتي انسان ودام را نيز تآمين كنند. متاسفانه مصرف كود هاي شيميايي در كشور نامتعادل است و مطابقتي با نياز واقعي گياه ندارد . در حالي كه  در كشور هاي  پيشرفته نسبت مصرف ازت(N) ،فسفر(PO)و پتاسيم (KO) در حدود 100 ،50و40 است  اين نسبت در ايران در سال 1371 برابر 100، 111 و3  و در سال 1374 برابر 100، 74 و3  ودر سال 1378 تقريبا به 100 ، 70 و10 بهبود يافته است . به نظر مي رسد در اين مسير عدم تعادل ،ازت و فسفر در كفه سنگين ترازو ، و مواد آلي ،پتاسيم و عناصر كم مصرف در كفه سبك ترازو قرار گرفته است .

ميزان مصرف عناصر كم مصرف در كشور هاي با كشاورزي پيشرفته ، حدود دو الي چهار درصد كل كود مصزفي است . اين مقدار در كشور ما ناچيز وحدود دو گرم براي هر تن است . به عبارت ديگر مصرف سالانه ي كود شيميايي در ايران حدود 5/2 ميليون تن است وسه درصد آن 75،000 تن خواهد بود كه اين مصرف در حال حاضر در كشور به 200 تن در سال نيز نمي رسد.

واضح است كه در خاك  هاي آهكي در مقايسه با خاك هاي اسيدي ،كمبود عناصر كم مصرف بيشتر مطرح است.ولي متاسفانه اين عناصر نيز مثل مواد آلي و كودهاي پتاسيمي به بوته ي فراموشي سپرده شده است.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

نقش عناصر كم مصرف (ريز مغذي ) در محصولات كشاورزي به شرح ذيل خلاصه مي شود:

  • افزايش توليد در واحد سطح،
  • بهبود كيفيت محصولات (افزايش پروتئين دانه ي گندم ، افزايش طول عمر انباري پياز وسيب زميني ، خوش خوراكي و...)                                                                       
  • غني سازي محصولات كشاورزي (افزايش غلظت آهن ،منگنز ،مس ،روي ،منيزيم ،پتاسيم و...)
  • توليد بذر با قدرت جوانه زني و رشد بيشتر براي كشت هاي بعدي ،
  • كاهش غلظت آلاينده هايي نظير نيترات و كادميم در قسمت هاي خوراكي محصولات كشاورزي.

برچسب ها